Products
    
 

  PRODUCT CATEGORY   COMPOSITION
  Anti Anxiety Capsules    Ashwagandha + Tagar + Brahmi + Jatamansi + Jyotismati + Khas-Khas + Pippli
  Anti Arthritis Tablets    Nirgundi + Rasna + Lodhra + Sunthi+ Kutaki + Pippli + Haridra + Guduchi
  + Punarnava + Shudh Guggul + Shudh Shilajeet + Suranjan + Erandmool
  Anti Hepatitis Capsules   Chirata + Pippali + Vidang + Bhringraj + Guduchi + Sharpankha + Punarnava
  + Sunth + Triphala + Gulab Phool + Bhumi Amla + Makol + Bharangi + Kalmegh
  + Kadu
  Anti Hyperlipidemic Capsules   Arjun chhal + Shallaki + Soonthi + Miri + Pippli + Lahsoon + Haritaki
  Anti Obesity Capsules   Guggul + Garlic + Methika
  Anti Oligospermic Capsules   Gokhru + Pumpkin + Haritaki + Shatavari + Ashwagandha + Suraj mukhi + Kokilasha
 + Vidari kand + Kutaki + Kalonji + Sudh Shilajeet + Methi + Shwet Jeerak + Safed musli
 + Pippali + Kaicha + Jaiphal + Javitri + Ushir + Khurasani + Til + Akarkara + Tejpatra +
 Dalchini + Lavang + Lata kasturi
  Anti Ulcer /Antacid Tablets   Rasayan Churna + Sootsekhar Rasa + Yashad Bhasma + Trikatu + Kamdudha Rasa +
 Pipla mool + Lasan
  Anti Urinary Tract Infection Tablets   Pasanbheda + Manjishtha + Nagaramusta + Apamarga + Gojiha + Sahadevi + Shilajeet
  Antioxidant Capsules   Ashwagandha + Shatavari +Tulsi + Guduchi + Amla + Brahmi + Pippli + Shudh   Shilajit
 Antiseptic, Soothing and Healing Cream   Coco Butter Oil + Jatyadi Tel + Castor Oil + Boric Acid + Camphor
  Blood Sugar Maintenance Capsules   Gurmar + Karela + Fenugreek + Neem + Bael + Jamun 
  Brain Reflex Capsules   Extract of Brahmi + Nir Brahmi + Shankhpushpi + Malkangni + Harad + Vacha
  + Amla + Dhaniya + Yashtimadhu + Ashwagandha + Vai vidang
  Capsules For Blemish Maintenance   Aloe vera + Neem + Manjishtha + Haridra + Sariva + Suddh Gandhak + Suddh   Tankan
  Capsules For Patchy Balance   Bavchi + Majith + Khadir + Suddh Gandhak
  Cardio Support Capsules   Guggul +Akik Pishti + Jatamansi + Manjishtha
  Detoxifying Capsules   Bhringaraja + Bhumyamalaki + Kasni + Haritaki + Punarnava
  Digestive Capsules   Shudh Guggul + Shudh Shilajit + Neem
  Energy & Agility Support Capsules   Ashwagandha + Babbula + Laksha + Asthishrinkhala + Varatika Bhasma + Triphala +
 Trikatu + Shudh Guggul
  Erectile Support Capsules   Ashwagandha + Kapikachu + Munjataka + Goksura + Safed musli + Ernada
  Gripe Water   Anethi Oil + Anesine Oil + Ajwan Oil + Tulsi Oil + Almond Oil + Platable Syrup Base
  Health Tonic Capsules   Ashwagandha + Brahmi + Grapes + Vidang + Amla + Suva+ Loha Bhasma
  Herbal Burn Cream   Sal + Neem + Karanj + Chakramarda + Pakar + Yastimadhu + Jasadbhasma
  + Malkangani
  Herbal Cough Lozenges   Kapoor + Ejmet Na Phool + Nilgiri Tel + Ajamo Phool + Sugar Base
  Herbal Cough Syrup   Nilgiri Oil + Pipermint Sat + Yashtimadhu + Tulsi + Vasaka + Sunth + Haldi
  + Flavoured syrup base
  Herbal Digestive Powder   Isabgol + sonamukhi powder + Gulabdal + Harde powder + Jethimadh + Saunf
  Herbal Health Tonic Syrup   Ashwagandha + Bhrungraj + Khajur + Brahmi + Lohabhasma + Arjunchhal + Honey
 + Ratnapurusha + Orange Juice + Satavari + Amalki + Anjeer + Lindipiper + Triphala +
 Gokhru + Ashtavarga + Beetroot Juice + Sphatika Bhasma + Flavored Syrup Base
  Herbal Protein Powder   Milk powder + Suvarna Bhasma + Ashwagandha + Lohbhasma + Brahmi + Abarak Bhasma
 + Shankpushpi + Safed Musli + Atmagupta
  Hyper Pigmentation Capsules   Karanj + Neem + Kampillaka + Suddh Gandhak
  Immunity Supportive Capsules   Kalmegh +Turmeric + Grape + Purple Coneflower + Golden thread + Aloe Vera
  + Garlic + Yellow Leader + Panax Ginseng + Goldenseal + Ashwagandha + Oregon   grape
  Libido & Climax Enhancement Capsules   Kesar + Safed musli + Akarkara + Salam Gatta + Ashwagandha + Talmakhana + Shatavari
  + Pipal + Kaunch Beej + Javitri + Tulsi Beej + Gokhru + Bedari kand + Dalchini + Choti
  elaichi + Amla + Shudh Shilajit
  Liver Supportive Capsules   Brahmi + Mandukaparani + Ashwagandha + Vishnukrantha + Jatamansi + Tagar + Vidanga
  + Vatadha + Vacha + Haritaki + Amalaki + Guduchi + Jyotishmati + Shyonaka +
  Kapikachhu + Ela + Arjun chhal + Shatapushpa + Vidari + Salabmisri   + Sunthi + Vibhitaki
 + Jatiphalam + Lavanga
  Liver Supportive Tablets   Kutki + Awla + Kasni + Chirata + Punarnava + Daruhaldi + Bhringraj + Haritaki + Khadir
  Lung Supportive Capsules   Vasaka + Yashtimadhu + Tulsi + Vacha + Clove + Ginger
  Memory & Concentration Support Capsules   Vacha + Shankhpushpi + Punarnava + Brahmi + Jyotishmati + Rasna + Jatamansi + Parasika
  yavani + Kutaki + Dalchini + Tejaptri + Shati + Hing + Akarkara + Lasun + Marich
  Menstrual Cycle Balancing Capsules   Ashoka + Aloe vera + Nagapushpa + Hing + Ajwan + Javitri + Lodhra + Shatavari
  + Ashwagandha + Danti
  Mosquito Cream   Neem oil + Karanj oil + Nilgiri oil + Devdaru + Chaha oil + Gandhabiroja
  Pain Relief Balm   Peppermint Phool + Peppermint Oil + Nilgiri Tel + Oil of Wintergreen + Ajwan Phool + Kappor
  + Turpentine Oil + Chahapati Tel + Nutmag Oil + Lavang Tel
  Pain Relief Gel   Wintergreen Oil + Pudina Ke Phool + Kapoor + Nilgiri Oil + Deodar Oil + Ajma Oil
  Pain Relief Oil   Ganchapuro Oil + Nirgudi Oil + Narayan Oil + Deodar Oil + Nilgiri Oil + Shigru Oil + Satphudina
  + Satajwayan + Kapoor + Toontubh Oil)
  Skin Care Ointment   Tankan Khar + Suddh Gandhak
  Uterine Tonic Syrup   Kasis Sudha + Daru Haridra + Chirata + Kabab Chini + Nashotar + Vach + Swet Piludi
  + Nagkesar + Lavang + Dalchini + Pippali + Guduchi + Anant Mul + Vidanaga + Deodar
  + Jatamanshi + Bala + Amra + Vad + Bael + Khadir + Ginger + Bhringraj + Zeera + Harir
  + Lodhra + Amla + Ashwagandha + Kamalkakdi + Baheda + Jamun + Nagamoth + Satavari
  + Sareka Ashoka